Informace o webu

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.profitbooster.cz (dále jen “Stránky”) je společnost Profit Booster, s.r.o., se sídlem Hybernská 1271/32, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104 733, IČ: 27210839, DIČ: CZ27210839, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

 

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu a materiálům (dále jen “Obsah”), který Provozovatel umísťuje na Stránkách.

Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Stránky (dále jen „Uživatelé“).

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito podmínkami užití Stránek (dále jen “Podmínky“).

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit či pozměnit tyto Podmínky. Proto si Uživatel vždy ihned když vstoupí na Stránky a/nebo je začne využívat před tím, než si zobrazí jakýkoli další obsah Stránek, opakovaně přečte tyto Podmínky. Tím, že Uživatel bude využívat Stránky po změnách či úpravách Podmínek, souhlasí s těmito pozměněnými či upravenými Podmínkami a potvrzuje, že si Podmínky opakovaně přečetl a porozuměl jim. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami, nesmí Stránky využívat. Provozovatel výslovně zamítá jakékoliv Uživatelem navržené podmínky, které jsou nad rámec Podmínek nebo jsou s nimi v rozporu. Takovéto podmínky nejsou platné ani účinné.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

 

Využívání obsahu Stránek

Obsah těchto Stránek je majetkem Provozovatele. Je dovoleno zobrazovat obsah Stránek na monitoru počítače či na displeji mobilního telefonu, tisknout jednotlivé stránky na papír (fotokopírování je zakázáno) a uchovávat tyto Stránky v elektronickém formátu na disku počítače či v mobilním telefonu (avšak ne na serveru či jiném paměťovém zařízení, které je součástí sítě) výhradně pro osobní a nekomerční účely.

S výjimkou případů výslovně uvedených výše je zakázána reprodukce, úprava či jakékoliv jiné komerční využití obsahu Stránek.

 

Chování Uživatelů

Při používání Stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto Stránek, nemůže tyto Stránky využívat k přenášení škodlivých souborů (zejm. počítačové viry, spam) a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst Stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele ke Stránkám.

 

Spolehlivost informací

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a přesnost publikovaného Obsahu, může však dojít k technickým nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení Provozovatele opraveny.

 

Omezení odpovědnosti

Tyto Stránky, jejich Obsah, a jakékoliv služby a produkty zde nabízené či uvedené jsou poskytovány “tak jak jsou” a “jak jsou k dispozici”. Provozovatel, pobočky, jeho zaměstnanci či zástupci neodpovídají za náhradu škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití těchto Stránek; jakékoliv materiály, informace či doporučení, které se na těchto Stránkách objeví či vzniknou na základě služeb na nich poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu těchto Stránek či služeb nabízených na nich či jejich prostřednictvím. Toto komplexní omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

Ustanovení Podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelná budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

 

Cookies

Provozovatel používá na Stránkách cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu Stránek. Tyto technologie umožňují Provozovateli poskytnout informace přizpůsobené potřebám Uživatelů a jejich efektivní administraci.

Pokud k technologii cookies nemá Uživatel důvěru, lze je v prohlížeči zakázat. V nápovědě prohlížeče o této technologii nalezne Uživatel obecné informace i návod, jak cookies zakázat.

 

Kódy třetích stran

Na těchto Stránkách jsou použity kódy společnosti Google. Provozovateli pomáhají zkvalitňovat Obsah Stránek a rovněž analyzují chování zákazníků na Stránkách.

 

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

 

Změny Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení a bez předchozího upozornění změnit jakoukoliv část Stránek a/nebo těchto Podmínek. Při změně Podmínek Provozovatel vyrozumí Uživatele tak, že na Stránkách zveřejní aktuální znění Podmínek. Pokud bude Uživatel využívat Stránky poté, co Provozovatel vydá aktuální znění Podmínek, vyjadřujete tímto svůj souhlas s Podmínkami. Nesouhlasí-li s pozměněnými Podmínkami, nemůže dále využívat Stránky.

 

Řídící právo a jurisdikce

Tyto Podmínky se řídí a vykládají dle platných zákonů České republiky.

Nemá-li Uživatel pobyt v České republice a vzejde-li ve vztahu k Podmínkám spor, veškeré spory budou převedeny k soudům České republiky, které ve věci rozhodnou.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.profitbooster.cz (dále jen “Stránky”) je společnost Profit Booster, s.r.o., se sídlem Hybernská 1271/32, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104 733, IČ: 27210839, DIČ: CZ27210839, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

 

Provozovatel si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí svých zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

 

Provozovatel či jeho důvěryhodný partner může informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách Provozovatele. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

Provozovatel uchovává osobní údaje zákazníků bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.